หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
 
พัฒนาการคมนาคมขนส่ง และการจัดการผังเมือง  
 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  
 
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณประโยชน์เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
 
ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
 
พัฒนาการจัดการศึกษา การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
พัฒนาการบริหารจัดการในองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
จำนวนผู้เข้าชม 1,923,674 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com