หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะ และการบริการแก่นักท่องเที่ยว

การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน้ำท่วม และมีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

การส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาและป้องกันตลิ่งพัง

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการกำจัดขยะมูลฝอย
ของเสียของเหลือใช้แบบครบวงจร

การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม และการสร้าง
จิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค
และการจัดการระบบชลประทานและการปรับปรุง
น้ำบาดาล
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการการศึกษาทุก
ช่วงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ทุกรูปแบบ รวมทั้งทักษะภาษาต่างประเทศ
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุง
และพัฒนาสถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สื่อ
การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ จารีตขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมี
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย

การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนา
บุคลากร และกลไกในการประสานงานระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และสถานที่ปฏิบัติงาน

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมโครงการที่
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารต่าง ๆ และการจัดการระบบ ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
จำนวนผู้เข้าชม 1,778,920 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com