หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปา และขยายเขตประปา

การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ
ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า และศาลาที่พักริมทาง

การก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ
 
 

การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน
เกาะกลางถนนและพื้นที่สองข้างทาง

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจราจร

การรณรงค์จัดกิจกรรมป้องกันการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุข
ให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ยากไร้

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพลเมือง และมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ

การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและการพัฒนา
ด้านกีฬาต่าง ๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้
กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
และแก้ไขปัญหาการว่างงาน

การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ และจัดตั้งจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตร และการแปรรูปสินค้าการเกษตร

การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่าง ๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
จำนวนผู้เข้าชม 1,873,927 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com