หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 


นายสันติพงศ์ เปรมปรีดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
 
 


นางสาวเพชรรัตน์ แน่นเนือง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวชนิตา ด่านไชยกูล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวเมทินี เนียมจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวอัญชลี เอี่ยมสาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางกาญจนา เหล็กคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายดิเรก พิทักษ์รักษ์สันติ
นิติกรปฏิบัติการ


นางปิยะนุช จันทร์สุวรรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายนิพิฐพนธ์ เหรียญทองคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวอัญชุลี วงจันเสือ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายวิทูล ดอกไม้
พนักงานสูบน้ำ


นายศุภชัย อู่นาท
พนักงานสูบน้ำ


นางสาวอุษา บัวหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุชาดา ฤดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายเชาวลิต น้ำวน
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นางละออง กุงหล้า
คนครัว


นายเสนาะ หิรัญเพิ่ม
คนงาน