หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลวังพิกุล มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรม
ทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำ
เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลวังพิกุล ประมาณร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 1 นับถือศาสนาอื่นๆ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในตำบลวังพิกุล คือ วัดและสำนักสงฆ์
12 แห่ง
 
         

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ( กศน.) จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังพิกุล
(ถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลวง
(ถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเป็ด
(จัดตั้งเองเมื่อปี 2551)
 
 
ภายในตำบลมีหน่วยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คือ หน่วยบริการประชาชนสายตรวจประจำตำบลวังพิกุล จำนวน 1 แห่ง