หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
         
การคมนาคมขนส่ง

ถนนลูกรัง จำนวน 68 สาย ระยะทาง 61.329 กม.

ถนนลาดยาง จำนวน 18 สาย ระยะทาง 14.767 กม.

ถนน คสล. จำนวน 13 สาย ระยะทาง 3.403 กม.

สะพาน คสล. จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
 

หมู่ 1 (ข้ามแม่น้ำแคววังทอง)

หมู่ 2 (ข้ามแม่น้ำแคววังทอง)

หมู่ 3 (ข้ามคลองสาธารณประโยชน์)
(จำนวน 2 แห่ง)

หมู่ 4 (ข้ามแม่น้ำแคววังทอง)
(จำนวน 2 แห่ง)

หมู่ 5 (ข้ามแม่น้ำแคววังทอง)

หมู่ 7 (ข้ามคลองเข็ก)

หมู่ 8 (ข้ามแม่น้ำแคววังทอง)
ถนนสายหลักที่ใช้ในการสัญจรติดต่อกับจังหวัด อำเภอ
ใช้ถนนทางหลวง 2 สาย ทางหลวงหมายเลข พล 2032
และทางหลวงหมายเลข อบจ.พล.7047 สภาพเส้นทาง
การคมนาคมในตำบลวังพิกุลส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง คอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดยาง การสัญจรไป-มา
ของประชาชนภายในตำบลวังพิกุลได้สะดวก
 
 
ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ดินลูกรัง และดินเหนียว
ลักษณะของแหล่งน้ำ
ตำบลวังพิกุลมีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำแคววังทอง มีต้นกำเนิดมาจากบริเวณเขาปู่ เทือกเขาแสลงหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลผ่านอำเภอวังทองที่ตำบลแก่งโสภา ตำบลวังนกแอ่น ตำบลชัยนาม ตำบลวังทอง ตำบลดินทอง ตำบลวังพิกุล
 
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำแคววังทอง จำนวน 1 แห่ง

บึง คลอง หนอง จำนวน 26 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

มีระบบประปา