หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้ความเห็นชอบในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  14 มิถุนายน  2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล และแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ  วันที่  14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562
นายกมล  อ่อนน้อมดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 16.22 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ แน่นเนือง

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
จำนวนผู้เข้าชม 1,923,731 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com