หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561
************************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล     วังพิกุลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 4  กุมภาพันธ์  2562  ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2562
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561   และแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ  วันที่  14  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562
                                
(นายกมล  อ่อนน้อมดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 14.10 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ แน่นเนือง

ผู้เข้าชม 240 ท่าน

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
จำนวนผู้เข้าชม 1,673,157 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com