หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี-  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
-------------------------------

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แล้ว นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

            ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙


                
(นายนกหวีด  เฟื่องอาวรณ์)
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 10.04 น. โดย ณัฐรัตน์@naxsolution.com

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 14.47 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ แน่นเนือง

ผู้เข้าชม 85 ท่าน

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
จำนวนผู้เข้าชม 1,673,110 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com