หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล  
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2
--------------------------
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕61 ข้อ 29 (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล    ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล สามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑/25๖2  เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม 2562 และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน ธันวาคม พ.ศ.25๖2

                          
(นายกมล  อ่อนน้อมดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 16.01 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ แน่นเนือง

ผู้เข้าชม 145 ท่าน

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 , 086-926-3377 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
จำนวนผู้เข้าชม 2,967,825 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10