หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 


นายน้อย ทองเชื้อ
ประธานสภา อบต.วังพิกุล
 


นายณัฐสิทธิ์ ไทยแท้
รองประธานสภา อบต.วังพิกุล


นางรัตนาภรณ์ เหรียญทองคำ
เลขานุการสภา อบต.วังพิกุล
 
 


นายประกอบ สุจิมหันต์
สมาชิก อบต.วังพิกุล หมู่ที่1


นายพิเชษฐ์ กองสีสังข์
สมาชิก อบต.วังพิกุล หมู่ที่1


นายเจิม สนธิเทศ
สมาชิก อบต.วังพิกุล หมู่ที่2


นายธนัทภัทร ตังดอน
สมาชิก อบต.วังพิกุล หมู่ที่2


นางแสงดาว สิงห์ลอ
สมาชิก อบต.วังพิกุล หมู่ที่3


นายธวัชชัย ยอยยิ้ม
สมาชิก อบต.วังพิกุล หมู่ที่3


นายอนันต์ เสงี่ยมพันธ์
สมาชิก อบต.วังพิกุล หมู่ที่4


นายศุภดี จันทร์ทอง
สมาชิก อบต.วังพิกุล หมู่ที่5


นายณัฐสิทธิ์ ไทยแท้
สมาชิก อบต.วังพิกุล หมู่ที่5


นางสาวจรรยา พุ่มเขียว
สมาชิก อบต.วังพิกุล หมู่ที่6


นายสุธน เอี่ยมสะอาด
สมาชิก อบต.วังพิกุล หมู่ที่6


นางญาณิน มีเทศ
สมาชิก อบต.วังพิกุล หมู่ที่7