หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.wangpikul.go.th/or... 1.โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
2.โครงสร้างส่วนราชการ
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.wangpikul.go.th/bo... https://www.wangpikul.go.th/st... 1.ผู้บริหารในฝ่ายการเมือง
2.ข้าราชการประจำ หัวหน้าส่วนราชการ
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.wangpikul.go.th/pr... อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่7)พ.ศ.2562
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.wangpikul.go.th/co... ข้อมูลการติดต่อขององค์การบริหารส่วน ตำบลวังพิกุล
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.wangpikul.go.th/ne... https://www.wangpikul.go.th/ne... https://www.wangpikul.go.th/ne... https://www.wangpikul.go.th/ne... 1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
2.ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
3.ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
4.ประชาสัมพันธ์ข่าวสรรหาบุคลากร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.wangpikul.go.th/we... กระดานสนทนา
 
  (1)     2      3      4      5