หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังพิกุล
ศาสนสถานในตำบล
วังพิกุล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบล
วังพิกุล
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังพิกุล
1
2
3
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ปร [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางทวี ถึงคลองวงพาท [ 8 พ.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 4- [ 8 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า วั [ 30 ก.ย. 2564 ]ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไ [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างรถแบ็คโอ เพื่อถากถางป่า และวัชพืชบนพนังกั้นน้ำ [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างลานกีฬาสนามวอลเลย์บอล หมู่ที่ 9 บ้านดง [ 17 ก.ย. 2564 ]ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 หมู่ที [ 16 ก.ย. 2564 ]

 
แบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับตัวชี้วัดที่ 12 (ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 681 ลว 3 ธ.ค. 64 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 8491 ลว 3 ธ.ค. 64 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ปี 2565 ที่พล.0023.5/ว8474 ลว. 3 ธันวาคม 2564  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจนท.ของอปท.ปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญฯปี2565 ที่พล.0023.5/ว 8475 ลว.3ธันวาคม 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
การโอยเงินภาษีธุรกิจเฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ที่จัดเก็บได้ในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ที่ พล 0023.5/ว680 ลว.2 ธันวาคม 2564  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 96 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ พล 0023.2/ว 8458 ลว 2 ธ.ค. 64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 176 
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ที่ พล 0023.4/ว 8457 ลว. 2 ธ.ค. 64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 ที่ พล 0023.3/ว 8453 ลว 2 ธ.ค. 64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
ข้อสั่งการของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 679 ลว 2 ธ.ค. 64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนย้ายพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ที่ พล 0023.2/ว 8430 ลว 1 ธ.ค. 64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 72 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ฯ ที่ พล 0023.2/ว 8444 ลว 2 ธ.ค. 64  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
หนังสือซักซ้อมแนวทางการเขียนเช็คสั่งจ่ายขององค์กรปกครองส่วนมท้องถิ่น ที่ พล.0023.5/ว677 ด่วนที่สุด วล.1 ธ.ค. 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 98 
การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ที่ พล 0023.4/ว 8367 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 72 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 8414 ลว 1 ธ.ค. 64 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 84 
แจ้ง อบจ. ขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบจ. ที่ พล 0023.3/20508 ลว 30 พ.ย. 64 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8376 ลว 30 พ.ย. 64 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/ว 8375 ลว 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 63 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ พล 0023.2/ว 8377 ลว 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 84 
ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/ว8391 ลว. 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 50 
ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7) ที่ พล 0023.3/ว 676 ลว. 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 34 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี สน.บถ. มท 0809.5/ว40  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2858  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2860 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว2861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21058-21133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว2847  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) กศ. มท 0816.3/ว2846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว2848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
เบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดหลังขารักษาได้ (27 ก.ค. 2564)    อ่าน 980  ตอบ 0  
สอบถามหน่อยคะเรื่องไถ่ชีวิตโคกระบือ (18 เม.ย. 2564)    อ่าน 202  ตอบ 2  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (19 มี.ค. 2564)    อ่าน 92  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 3287  ตอบ 7  
ยื่นเรื่องชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต (1 ต.ค. 2561)    อ่าน 543  ตอบ 0  
อบต.วังพิกุล (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 827  ตอบ 0  
   
ทต.บางระกำ นายวัชรินทร์ สินค้างาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหลว [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หินลาด กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านกร่าง จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.วัดพริก ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ไผ่ขอดอน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (สขร.1) [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านแยง คำชี้แจงข้อปฏิบัติการห้ามคิดค่าชั่งน้ำหนักสินค้าเกษตรที่รับซื้อ ปี ๒๕๖๔ และประกา [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
ทต.บ้านคลอง การประชุมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ 2 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ชุมแสงสงคราม ซ่อมแซมถนนที่ขาดชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมเส้นบ้านชุมแสงสงคราม-บ้านใหม่กรุงทอ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.วังพิกุล พิกุลมอบถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่หมู [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง 200 มิลลิลิตร ให้แก่นักเรียน [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง 200 มิลลิลิตร ให้แก่นักเรียน [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง 200 มิลลิลิตร ให้แก่นักเรียน [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง 200 มิลลิลิตร ให้แก่นักเรียน [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง 200 มิลลิลิตร ให้แก่นักเรียน [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
 
 
 
 
   

ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร

วัดวังพิกุลวราราม
 
 
 
 
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังพิกุล พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านการศึกษา
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-009-915
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 , 086-926-3377 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
จำนวนผู้เข้าชม 4,517,888 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10